Gebruiksvoorwaarden Website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.brutusbones.be. Dit is een website voor de diensten aangeboden door BrutusBones

BrutusBones is gevestigd te Heistraat 56, 2440 Geel en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0768.472.897, BRW-nummer BE768.472.897

Website: www.brutusbones.be

Mail: info@brutusbones.be  

  1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website en de nieuwsbrief.  Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden.

 

Het is sterk aangeraden om naast deze gebruiksvoorwaarden ook de privacy policy en cookie policy te raadplegen, welke eveneens op de website zijn terug te vinden. Door het bezoek aan de site, of door eender welk gebruik ervan, verklaart de bezoeker zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en de cookieverklaring. Indien de bezoeker hier niet mee akkoord gaat, wordt deze verzocht om geen verder gebruik te maken van de site en/of de toepassing(en).

 

  1. Informatie-weergave

Alle gegevens worden door BrutusBones met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op onder andere de snelle evolutie en complexiteit van (sommige) behandelde materies kan de onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. Daarom wijst de onderneming alle aansprakelijkheid af voor directe en/of indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, in de nieuwsbrief, op social media en/of toegang tot het gebruik van interactieve toepassingen. De informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De gebruiker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

 

  1. Intellectuele rechten

​De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, blogartikels, de ontwerpen, foto’s, etc horen toe aan BrutusBones en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, en andere aangeboden diensten op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BrutusBones verboden.

 

  1. Gedrag van de gebruiker​

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving.

 

Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

 

De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden. Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

 

De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

 

  1. Plichten van BrutusBones t.a.v. de website

BrutusBones stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de website te garanderen. Dit betreft echter uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten.

BrutusBones kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, etc. BrutusBones kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

 

BrutusBones tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. BrutusBones is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website van BrutusBones wordt aangevallen door derden.

 

  1. Sociale media en andere links​

Op de website zijn links naar sociale media opgenomen. Bij het gebruik van deze website dienen eveneens de voorwaarden van de social media website nageleefd te worden. Het zijn interactieve sites, BrutusBones heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

 

Dezelfde bepaling is van toepassing op links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BrutusBones verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. BrutusBones verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

 

  1. Wijzigingen​

BrutusBones reserveert het recht om deze gebruiksverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze website is de bezoeker automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien de site wordt bezocht. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. 23/11/2020.

 

  1. Toepasselijk recht​

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In het geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waartoe de hoofdzetel van BrutusBones behoort, bevoegd.

 

  1. Contact​

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen via de contactgegevens op de website.